Школа је основана 15.07.1953. године Одлуком предузећа „Црвена застава“ у Крагујевцу под називом Мајсторска школа. Школа је радила у саставу предузећа „Црвена застава“ а са наставом је почела 01.10.1953. године. На рад Мајсторске школе дата је сагласност Савета за просвету и културу Србије, решењем бр. 5381 од 14.03.1956. године. Под овим називом Школа је радила до 06.08.1965. године, образујући углавном одрасле за стицање стручне спреме (оспособљености) специјализованог (СЦ), полуквалификованог (ПКВ), квалификованог (КВ) и висококвалификованог (ВКВ) радника у занимањима металске, хемијске, електро и саобраћајне струке. У периоду од 1953. до 1965. године наставним процесом за стицање наведених квалификација стручности и многобројних кратких обука обухваћено је 7739 полазника.


      an image
Првобитни изглед зграде школе изграђене 1913. године

    Од 1965. године до данас Школа је имала више трансформација, мењала је име и статус. Одлуком Радничког савета Завода „Црвена застава“ од 06.08.1965. године укинута је Мајсторска школа и Металопрерадивачка школа са практичном обуком „Ђуро Салај“, које су биле у саставу Завода „Црвена застава“, и основан Центар за стручно образовање омладине и одраслих „Ђуро Салај“ као радна јединица Завода „Црвена застава“. Овом променом Мајсторска школа мења име и од 1979. године врши делатност под називом Техничка школа за одрасле, која је у саставу овог центра.

     Године 1972, тачније 27.07.1972. године, Центар „Ђуро Салај“ мења име, издваја се из система Завода „Црвена застава“, интегрише се са Школом за квалификоване раднике „Тоза Драговић“ у Крагујевцу и ради као самостална установа под називом Центар за техничко образовање „Воја Радић“. Овај Центар у почетку у свом саставу има три средње школе: Техничку школу за омладину, Школу за техничко образовање одраслих и Школу за квалификоване раднике „Тоза Драговић“. Касније Центру приступа (итенгрише се) и Школа за квалификоване раднике „Станислав Сремчевић – Црни“ у Книћу.

   На основу Закона о удруженом раду, Школа за одрасле се 30.05.1973. године конституише као основна организација удруженог рада (ООУР) у саставу Центра. Школа је радила под називом: Образовни центар „Воја Радић“ - ООУР школа за техничко образовање одраслих „Радник“ у Крагујевцу.
Ступањем на снагу Закона о вишем образовању радника у школи „Радник“ престало је образовање ВКВ радника и при Центру је формирана (1974. године) Виша школа за образовање радника као четврта основна организација удруженог рада, а у школи „Радник“ образују се одрасли за СЦ, ПК, КВ раднике и техничаре у металској, саобраћајној, хемијској и електро струци.

     У свом постојању Школа је посебан успех имала у образовању стручних кадрова за предузећа у Крагујевцу и Србији и дала огроман допринос привредном развоју Крагујевца и Србије, обезбеђујући струцни кадар према конкретним потребама предузећа Завода „Црвена застава“, Фабрике „Филип Кљајић“ и других предузећа у Крагујевцу и за дислоциране производне јединице ових предузећа у Србији и републикама бивше СФРЈ. Од 1970. године до 1976. године Школа је повремено имала истурена одељења у Рашкој, Пећи, Приштини, Сенти, Ваљеву, Охриду, Сурдулици, Јагодини, Параћину, Ћуприји, Тополи, Книћу, Прокупљу и Руду, образујући кадрове за потребе дислоцираних производних јединица као дела аутомобилске индустрије из Крагујевца.

   Од 1986. године Школа ради као самостална образовна установа под називом Техничка школа „Радник“ у Крагујевцу, образујући и младе и одрасле за стицање I, II, III, IV и V степена стручности у занимањима машинске (металске) и саобраћајне струке. Са овим називом Школа ради до 1996. године када Влада Републике Србије Одлуком 05 бр. 611–1719/96 од 21.05.1996. године утврђује нови назив: Друга техничка школа. Делатност је образовање младих и одраслих за образовне профиле у подручју рада машинства и обраде метала, а од школске 2000/2001. године и за образовне профиле шумарства и обраде дрвета .

      Од школске 2003/2004. године, Одлуком Владе Републике Србије, у Школи се млади образују само у образовним профилима шумарства и обраде дрвета, а одрасли и у овом подручју и у подручју рада машинство и обрада метала.

       Образовање одраслих реализује се од 2004. године преко Центра за континуирано образовање одраслих (ЦКОО) којим се остварује проширена делатност Друге техничке школе. ЦКОО је формиран на основу Програма реформи средњег стручног образовања у Србији Министарства просвете и спорта. На рад ЦКОО дата је сагласност Министарства просвете и спорта Републике Србије решењем бр 022-05-410/04-03 од 20. 09. 2006.

    Од школске 2008/2009. године у оквиру редовног образовања ученици стичу знања и вештине у подручју рада шумарство и обрада дрвета у образовним профилима техничар за пејзажну архитектуру, техничар за финалну обраду дрвета, техничар за примарну обраду дрвета и столар-оглед, а у подручју рада култура, уметност и јавно информисање у образовним профилима дрворезбар и гравер уметничких предмета. У наредној 2009/2010.години школа уводи и нове образовне профиле и то у подручју рада шумарства и обраде дрвета -техничар за обликовање намештаја и ентеријера-оглед, а у подручју рада култура, уметност и јавно информисање- техничар дизајна ентеријера и индустријских производа.

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs