Ванредно школовање ученика у нашој школи пружа више могућности: од наставка школовања након завршене основне школе или наставка прекинутог школовања, преквалификације (ако желите да промените занимање у истом трајању), доквалификације (ако са завршеном трогодишњом школом желите да наставите школовање и завршите четворогодишњу школу), као и специјализације у свом занимању (ранији назив – пети степен).

Први разред ванредног школовања могу да упишу само ученици старији од 17 година, у роковима предвиђеним за упис редовних ученика и за образовне профиле одобрене од Министарства просвете, а објављене у конкурсу за редовне ученике.

Преквалификација, доквалификација и специјализација се уписују током целе године, у роковима који претходе пријави испита, а које одређује школа.

Редован ученик који из одређених разлога жели да пређе на ванредно школовање (болест, активно бављење спортом, лични разлози…), може до да учини у току школске године уз сагласност родитеља и одобрење директора школе. Такође, ученик који изгуби право на редовно школовање (два пута понови разред у току школовања), може да настави школовање као ванредан ученик.

Информације се могу добити на телефон: 034/300-871 – Референт за ванредне ученике.